پروا اکبرزاده هم بنیانگدار، صاحب امتیاز و طراح گرافیک